Уроки монгольского языка

РУССКО-МОНГОЛЬСКИЙ СЛОВАРЬ
Арбуз Тарвааз
Адрес Хаяг
Аплодисменты (аплодировать) Алга ташилт (алга таших)
У меня нет аппетита Би холонд дургуй байна (Би хоол идэх дугруй байна)
Анализ Шинжилгээ
Аппетит Хоол идэх дур
Аэропорт Онгоцны буудал
Автомагистраль Автомашины гол зам
Автомобиль Суудлын автомашин
Автомобилист Автомашины жолооч
Автосервис Автын уйлчилгээ
Антифриз Хøлдøггуй шингэн
Какое сегодня атмосферное давление? Øнøøдøр агаарын даралт ямар байна вэ?
Алый Час улаан
Администратор Эрхлэгч
Аптека Эмийн сан
Антивоенный Дайны эсрэг
Альбом Зургийн цомог
АлшахОрой хурал болно
Вечером будет собрание
Баруун-биш Направо
Баяр хургэх Поздравления
Благодарность Талархах
Болит зуб у меня Миний шуд øвдøøд байна
Боловсрол Образование
Благодарю за услугу Уйлчилж тусалсанд гялайлаа
Благодарю (за приглашение), но я буду занят (Урьсан явдалд) баярлаала, гэвч би уед завгуй байна
Будить. Разбудите нас Сэрээх. Сэрээгээрэй биднийг
Банкнота Мøнгøн тэмдэгт
Булочка, бутерброд Жижиг цаган талх, зачиртай талх
Борщ Хурэн манжитай шøл
Хонины мах Баранина
Бутылка воды (пакет молока) Лонх рашаан (уут суу)
Было очень вкусно Их сайхан амттай байлаа
Безвкусный Амтгуй
Я буду делать доклад на русском Би илтгэлээ орос хэл дээр тавина
Голосование будет открытым (тайным)? Илээр (нууцаар) санал хураах уу?
Брюки, бюстгальтер, ботинки øмд, хøхний даруулга, шаахай
Брить Ус хусах, сахал хусах
Батарейку, пожалуйста, замените Зайг нь сольж øгøøч
Бинокль Дуран
Башня Цамхаг
Бассейн Усан сан
Борьба Бøхийн, бøх
Больница Эмнэлэг
У меня болит горло Миний хоолой øвдøøд байна
...ухо Чих
...желудок Ходоод
...голова Толгой
...живот Гэдэс
...нога хøл
...рука Гар
...бок Хажуу талаар
...грудь Цээжээр
...поясница Бусэлхийгэр
...колено øвдгøø
...плечо мøрøø
...спина Нуруугааа
Бинт, вата Шархны боолт, хøвøн
Болезнь (боль) Эмгэг, øвчин (øвчин, øвдøх, зовлон)
Острая боль Цочмог øвчин
Буфет (газетный киоск) Мухлаг (сонины мухлаг)
Бензоколнка Бензин колонк
Бензопровод Бензин дамжуулагч
Буксир Чируул, аргамж
Брать на буксир Чирч явах
Быть неисправным Эвдэрхийх байх
Булочная—кондитерская Талх, нарийн боов
Бланк Албан хуудас, цагаан хуудас
Брат Ах, дуу
Безопасный Аюулгуй, осолгуй
Безопасность Аюулгуй
Быть Байх, болох
Борьба Барилдаан, тэмцэл
Банкет Будаалга, дайллага
Белье Дотуур хувцас
Батарейка Жижиг зай
Больше Илуу, их, том, дахиад. Дахин
Ближайший Ойр, ойрын, дотны
Будильник Сэруулэгтэй цаг
Завтра будет солннечно Маргаш нартай болно
Вчера было дождливо Очигдор бороотой байсан
Большой Том, их, олон
Безвозмездно Тøлбøргуй
Быстрый Тургэн, хурдан, шамдуу,бушуу
Бумага Цаас
Берег Эрэг
Барсук - не барсук
Дорго
Барсук
Таарук
Бормыш
Хорхой
Всего доброго! Баяртай!
Входите (садитесь), пожалуйста! Та орооч (суугаач)
Вы правы Таны зøв
Вы ошибаетесь Та андуурч байна
Всего наилучшего! Хамгийн сайн сайхныг ерøøе/
Верно? Нээрээ юу? Унэн уу?
Вы меня понимаете? Та намайг ойлгож байна уу?
Вам помочь? Танд туслах уу?
Вы можете мне помочь? Та надад тусалж чадах уу?
Встречи Танилцах
В каком году вы родились? Та хэдэн онд тøрсøн бэ?
Вы замужем? Та нøхøртэй юу?
Вы говорите по-русски? Та оросоор ярьдаг уу?
Вы меня понимаете? Та миний хэлснийг ойлгож байна уу?
Возраст Нас
Вызов врача Эмч дуудах
Время Цаг
Вывески Хаяг
Рад вас видеть Танай уулзсагдаа баяртай байна
Врач Эмч дуудах
Шофер Жолооч
В каком институте вы учитесь? Та ямар дээд сургуульд сурдаг вэ?
Война Дайн
Встречать, -ся Уулзах, угтах
В номер øрøøнд
В гостинице есть газетный киоск? Зочид буудалд сонины мухлаг бий юу?
Выстирать Угаалгамаар
Визитка Нэрийн хуудас
В какие часы работает банк? Банк хэдэн цагаас хэдэн цаг хуртэл ажилладаг вэ?
Вы обмениваете дорожные чеки? Танайх замын чек сольдог уу?
Вы можете разменять 100 тугриков Та 100 тогрог/ задалж огнø уу?
Вода Ус
В котором часу он открывается(закрывается) Ресторан хэдэн цаг нээх (хаах) вэ?
В каком направлении мне идти? Би аль чиглэл руу явах вэ?
В эту сторону? Энэ тал руу юу?
В какую сторону ехать к ... ...хурэхэд аль тал руу явах вэ?
Вход (выход) Орох (гарах) хаалга
Во время перерыва (обеда) Завсарлагааны (øндрийн) уеэр (послеслог)
В какие часы работает ярмарка? Яармаг хэдээс хэдэн цаг хуртэл ажилладаг вэ?
В Москву (с Москвой), московский Москва руу (Москватай), Москвагийн
В котором часу он открывается(закрывается) Дэлгуур хэдэн цагт онгойдог (хаадаг) вэ?
В магазине, в партере (в партерт, на балкон) Дэлгуурт, партерт (партер руу, балкон руу)
Взвесьте... ...жигнээд øгøøч
Вернуть Буцааж øгч
Вымойте мне, пожалуйста, голову Толгой угааж øгøøч
Ворота Хаалга
Вы любите музыку? Та хøгжимд дуртай юу?
Вы здесь отдыхаете? Та энд амарч байна уу?
В какое время сбор охотников? Анчид хэдийд цуглах вэ?
В горах Ууланд
Врач (Вызов врача) (окулист, стоматолог, терапевт) Эмчид (эмч дудах) (нудний эмчид, шудний эмчид, дотрын эмчид)
Вызовите, пожалуйста, врача (скорую помощь) Эмч (тургэн тусламж) дудаж øгøøч
Дайте мне телефон (адрес) врача Надад эмчийн утсыг (хаягийн) øгøøч
Время отправления (прибытия) Явах (ирэх) цаг
Выход в город Хот руу гарах газар
Вы продаете сигареты? Танайх янжуур худалддаг уу?
Вертолет Нисдэг тэрэг
Взлет Хøøрøх
Вокзал Галт тэргэний буудал
Пожалуйста, вымойте машину Та машин угааж øгøøч
Ветровое стекло Салхины шил
Водитель Жолооч
Выхлопная труба Утааны хоолой
Въездная (выездная) виза Орох (гарах) виз
Я буду вовремя Би цагтаа байна
Я сейчас же вернусь Би одоохон буцаад ирнэ
Вовремя Цагтаа
Вечером Орой
В полдень, в полночь Øдøр дунд, шøнø дунд
Вчера Øчигдøр
Весной, летом, осенью, зимой Хавар, зун, намар, øвøл
В каком году это произошло Энэ хэдэн онд болсон юм бэ?
Какая сегодня влажность? Øнøøдøр чийг ямар байна вэ?
Вход воспрещен! Орж болохгуй!
Входа нет! Орох хаалга бахгуй!
Вкусный Амттай, амтлаг
Впервые Анх, анх удаа
Внимание Анхаарах, анхаарал
Водка Архи
Вопрос Ассулт
Включить Асаах, залгах, оруулах, багтаах
Возвращать Буцаах, буцааж øгøøч
Война Дайн, байлдаан
Вино Дарс
Вниз Доош, доошоо, уруу, уруугаа
Вверх Дээш, дээшээ, дээр, øøдøø
Восток Дорно, дорно зуг, дориод
Внизу Дор, доод талд
Внутренний Доторх, дотоод
Взвешивать Жигнэх, дэнслэх, эрэгцуулж бодох
Вес Жин
Власть Засаг, эрх мэдэл
Возраст Нас
Высокий Øндøр, дээд, эрхэм
Вверх Øøд, дээш
Выбоы Сонгууль
Встреча Уузалт, уулзах, учирал
Весна, весенний Хавар, хаврын
Вредный Хортой, хøнøøлтэй
Вещь Юм, юм хум, эд хошил
Вовремя Яг цагтаа, цаг туухай нь


Госпожа Хадагтай
Господин Ноён
Газеты Сонин
Где (когда) мы встретимся? Бид хаана (хэзээ) уулзах вэ?
Где мы? Бид хаана байна вэ?
Где вы живете? Та хаана суудаг вэ?
Где я могу найти ... Би ... хаанаас олох вэ?
Говорите, пожалуйста, медленнее Жаахан удаан ярина уу
Где вы работаете? Та хаана ажилладаг вэ?
Где вы учитесь? Та хаана сурдаг вэ?
Город Хот
Говорить (на языке) Ярих (хэлээр)
В гостинице Зочид буудалд
Где находится гостиница Зочид буудал хаана байдаг вэ?
Горячая вода Халуун ус
Где я могу поставить свою машину? Би машинаа хаана тавьж болох вэ?
Где находится ближайший банк? Хаана ойрхон банк байна вэ?
Где можно обменять тугрика? Тøгрøг хаана сольж болох вэ?
Где я должен расписаться? Би хаана гарынхаа усгийг зурах вэ?
Мøøг Грибы
Гуляш Махан хуурга
Гусь Галуу
Где можно недорого поесть? Хаана хямдхан хоол идэж болох вэ?
... выпить минеральной воды? Хаана рашаан ууж болох вэ?
Горчица Гич
Горький Гашуун
Где ближайшая остановка авобуса Хаана автобусны ойрхон буудал байна вэ?
Где переход? Хаана гарц байна вэ?
Где мне нужно выходить? Би хаана буух хэрэгтэй вэ?
Говорите громче! Чангахай яриарай!
Городской Хотын
Где можно купить...? ...хаанаас худалдаж авч болох вэ?
Голову мыть Толгой угаах
Главная роль Гол дур
Где залы раскопок древней столицы Хара-Хорума? Эртний нийслэл Хар Хорины олдворын танхим хаана байна вэ?
Я хотел бы совершить прогулку в горы Би ууланд зугаалмаар байна.
Мне что-то попало в глаз Миний нудэнд нэг юм орчихжээ
Грелка Халуун жин (хøлчлøг)
Градусник Халуун шил
Глазные капли Нудний дусал эм
Левый глаз -1 (правый глаз+1) Зун нуд хасах нэг (баруун нуд нэмэх нэг)
Головокружение Толгой иргэх
Гинеколог Эмэгтэйчуудын эмч
Главный врач Ерøнхий эмч
Горло Хоолой
Грудь Цээж
Где можно сдать (получить) багаж? Ачаа хаана øгч (авч) болох вэ?
Где находится вокзал? Галт тэрэгний буудал хаана байдаг вэ?
Где ближайшая автоколонка? Ойрхон бензин колон хаана байна уу?
Гаечный ключ Эрэгний тулхуур
Гараж Гарааш
Грузовик Ачааны машин
Гражданство Иргэн, харъяат
Граница Хил, хэмжээ, хязгаар
Минус (плюс) 10 градусов Хасах (нэмэх) арван градус байна
Гостиница Зочид буудал
Герой Баатар
Готовый Бэлэн, бэлхэн
Главный Гол, чухал, øрøнхий
Гарантия Даалт, баталгаа
Голос Санал, хоолой, дуу
Гостеприимство Зочлон, хундлэх, зочлох
Гость Зочин, гийчин, айлчин
Газета Сонин
Государство Улс, тøр, гурэн
Государственный Улсын, тøрийн, гурний
Где взял туда положи
Хаана авсан тэндээ тавь
Гвщздь
Хатас


Дайте мне ...надад øгøøч
Даты Он, сар, øдøр
Дотор (Ай дотор) В, среди ( в лесу)
Добрый вечер!(день, утро) Оройн мэнд хургэе! (Одрийн,Оглооний)
Пожалуйста, дайте мне... ...надад øгøøч
Подождите меня, пожалуйста Та намайг хулээж байгаарай
Да, это так Тиймээ, тийм
Да, конечно Тиймээ, тэгэлуй яахав
Это далеко отсюда? Эндээс энэ хол уу?
Добро пожаловать! Тавтай морилно уу?
День рождения Тøрсøн øдøр
Дайте, пожалуйста ключ от номера Øрøøний тулхуур огнø уу
Душ Шуршуур
Дворец Ордон
Дешевый (дорогой), цена Хямд (унэтэй), унэ
Демонстрировать Узуулэх
Дайте мне что-нибудь от боли øвчин намдаах ямар нэг эм надад øгøøч
Дайте мне что-нибудь от головной боли Надад толгойны ямар нэг эм øгøøч
...от изжоги ...шар хøøрхøд уух...
...растройства желудка... ...холоодны
Делать укол, делать анализ, делать массаж Тариа хийх, шинжилгээ хийх, иллэг хийх
Делать рентген Рентген гэрэлд харах
Дайте мне, пожалуйста, воды Надад ус øгøøч
Дайте, пожалуйста, билет в мягкий вагон туда и обратно Зøøлøн вагоны очих ирэх билет øгøøч
Мне нужно ... литров дизельного топлива Надад ... литр дизелийн тулш хэрэгтэй
Пожалуйста, долейте в радиатор воду Та радиаторт ус хийж øгøøч
Давление в шинах Дугуйны хийн даралт
Двигатель Хøдøлгуур
Домкрат Øргуул, хøшуур
Дорожное происшествие Замд гарсан явдал
Дорожный знак Замын тэвтэг
Документ Баримт бичиг, унэмлэх
Дни недели Гариг
Давление Даралт
Демократия Ардчилсан
Дом (здание) Байшин
Действительный Бодит, жинхэнэ, хучинтэй
Договор Гэрээ
Дежурный Жижуур, жижуурийн
Да За, тиймээ, тэглээ, зøв
Дочь (девочка) Охин (охин, бусгуй)
Дневной Øдрийн
Другой Бусад, øøр, ондоо
Дисциплина Сахилга
Далеко Хол, зайтай
Дальше Хол, цаана, цаашид, цааш нь
Дети Хуухдууд, багачууд
Древний Эртний, эрт уеийн


Есть ли номер подешевле Хямдхан øрøø байна уу?
Побольше Томхон
Потише Чимээ багатай
Если меня будут спрашивать, я буду после ... часов Намайг хун асуувал би ... цагаас хойш байна шуу
Этот автобус идет до ... Энэ автобус ... хуртэл явах уу?
Это далеко (близко) Энэ хол (ойрхон)
Есть ли у вас клуб? Танай клуб бий юу?
Есть ли у вас скот? Танайх хувийн малтай юу?
Есть, имеется Байна, бий
Экран Дэлгэц
Экскурсовод, говорящий по-русски Оросоор ярьдаг тайлбарлагч
Экскурсия (экскурсовод) Аялал (аялалын тайлбарлагч)
Экзамен Шалгалт
Это опасно? Энэ аюлтай юу?
Это 10 вагон? Энэ 10 дугаар вагон уу?
Экспресс Буухай галт тэрэг
Электричка Цахилгаан галт тэрэг
Это хорошая дорога? Энэ сайн зам уу?
Ежедневный Øдøр бурийн, øдøр тутмын
Единственный Ганц, ганцхан, цорын ганц
Ежегодный Жил бурийн, жил тутмын
Единица Нэгийн тоо, нэгж


Осетрина, жареная на вертеле Шоролж шарсан хилмийн мах
Желаю вам счастья Танд аз жаргал хусье
Жэлаю вам здоровья Танд эруул энхийг хусье
Желаю вам успеха Танд амжилт хусье
Желаю вам хорошо провести время Цагийг сайхан øнгøрøøзийг танд хусье
Жевательная резинка Бохь
У меня расстройство желудка Миний холоод химраад байна
У меня пищевое отравление Миний холоод хордочихжээ
Желудок Ходоод
Живот Хэвлий
Железная дорога Тøмøр зам
Железнодорожный переезд Тøмøр замын гарц
Жареный Шарсан
Жить Амьдрах, наслах, оршин суух
Житель Оршин суугч
Ждать Хулээх, горьдох, найдах
Желание Хусэл, хусэх, ерøøх
Женщина Эмэгтэй, эхнэр, авгай
Жена Эхнэр, гэргий, авгай


Зачем? Яаеаад? Юунд? Яах гэж?
Знакомство Танилцах
Здороваться Мэндлэх
Замените, пожалуйста, лампочку Чийдэнгийн шил сольж øгøøч
Я забыл ключ в номере Би тулхуурээ øрøøндøø мартчихжээ
Завтрак øглøøний хоол
Это можно заменить Уунийг сольж болох уу?
Я забыл зонт в такси Би таксинд шухэрээ магтчихажээ
Звонок Хонх
Запись Бичлэг
Зонт Шухэр
Зубная паста, щетка Шудний оо, сойз
Зашейте, пожалуйста, вот здесь Яг энд нь оёорой
Заедает затвор Замаг нь гацаад байна
Зритель Узэгч
Зал Заал, танхим
За городом Хотын захад
Заповедник Дархан цаазтай газар
Зрение Хараа
Зуб Шуд
..за багаж... ...ачаанд (багаж – ачаа)
Зал ожидания Хулээх танхим
Пожалуйста, заправьте машину бензином Та машинд бензин хийж øгøøч
Пожалуйста, замените свечи (подшипник) Та очлуур (эргэвч) сольж øгøøч
Запчасть Сэлбэг хэрэгсэл
Золото Алт
Заполнять декларацию Гаалийн мэдээлэх бичиг бøглøх
Завтра Маргааш
Послезавтра Нøгøøдрийн маргааш
Позавчера Уржигдар
Завтра утром Маргааш øглøø
На этой неделе Энэ долоо хоногт
В этом (прошлом, будущей) году Энэ онд (øнгøрсøн, ирэх)
В январе Нэгдугээр сард
Завтра ожидается ... Маргааш ... шинжтэй байна
... дождь ... бороо орох...
... снег ... цас орох ...
... ветер ... салхи салхилах ...
... туман ... манан татах ...
Запасной выход Бэлтгэл гараах хаалга
Фотографировать запрещено Зураг авч болохгуй
Закусочная Зуушны газар
Земля Газар дэлхий, газар
Задание Даалгавар, уурэг
Звонить Утастах, дуугарах, хангинах,жингэнэх
Заказывать Захих, захиалах
Задача Зорилт, уурэг, зорилго
Закуска Зууш
Заместитель Орлогч
Зима (зимний) Øвøл, øвлийн
Завтрак Øглøøний хоол
Запад Øрнø, баруун
Запрещение, запрещать Хорих, цээрлэх
Закон Хууль, ёс
Замок Цоож, цуурга, замаг
Здоровый Эруул, бие сайтай
Здоровье Эруул мэнд, эруул


Извините, мне надо идти Øршøøгøøрэй, би явах хэрэгтэй байна
Извините, но у меня дела Уучралай, би ажилтай байна
Простите Øршøøгøøрэй
Извините, что я заставил вас ждать Таныг хулээлгэсэнд уучралаай
Извините, что доставил вам столько хлопот Танд тøвøг удсанд уучралай
Извините, что я вас беспокою Танд тøвøг удсанд уучралай
Извините, что вас прерываю Таны угийг тасалсанд уучралай
Извините, что отрываю вас от дела Таны ажлыг саатулсанд уучралай
Извините, что я вмешиваюсь в разговор Ярианд чинь оролцонд уучралай
Имя Нэр
Фамилия Овог нэр
Школьник Сурагч
Изучать Сурах, судлах
Икра Турс
Я ищу улицу... Би ... гудамжийг хайж явна
Я иностранец Би гаададын хун
Я ищу перчатки Би бээдий хайж явна
Игра Тоглолт
Инструмент Багаж хэрэгсэл, багаж, зэвсэг
Иностранец (-ка) Гадаадын хун (гадаадын эмэгтэй)
Иметь Байх
Имеется, иметься Байх, бий
Быть Байх, болох
Икона Бурханы хøрøг
Интересный Сонин, сонирхолтой
Интерес Сонирхол, эрх ашиг
Интересовать (ся) Сонирхох
Изучать Сурах, судлах
Игрушка Тоглоом, наадам
Инструктор
Сургагч
Когда я могу прийти? Би хэдийх ирэх вэ?
Как это будет по-монгольски? Уунийг монголор юу гэдэг юм бэ?
Как вы поживаете? Спасибо, хорошо. А вы? Тоже хорошо, спасибо. Спасибо, неплохо. Та сайн сууж байна уу? Баярлаа, сайн сууж байнаа. Та сайн сууж байна уу? Баярлаа, сайн л сууж байна.Баярлаа, муугуй сууж байна.
Какой? Ямар?
Который? Хэдэн? Хэдий? Хичнээн?
Куда? Хаана? Хаашаа?
Как? Яагаад? Яаж?
Каким образом? Ямар арга маягаар?
Кто это? Энэ хэн бэ?
Кто именно? Чухам хэн бэ?
Кто вам нужен? Танд хэн хэрэгтэй вэ?
Какое ваше мнение? Та ямар саналтай байна?
Когда вы уезжаете? Та хэзээ явах вэ?
Куда вы едете (идете)? Та хаашаа явж байна вэ?
Как долго? Ямар удаан бэ?
Кто вам нужен? Танд хэн хэрэгтэй вэ?
Как туда пройти (проехать)? Тийшээ яаж очих (явах) вэ
С кем? Хэнтэй?
К кому я должен обраттиться? Би хэнд хандах хэрэгтей вэ?
Как пишется ваша фамилия? Та нэрийг яаж бичдэг юм бэ?
Как это перевести? Уунийг яаж орчуулах вэ?
Мы коллеги Бид хамт ажилладаг
Когда будет готово? Хэзээ бэлэн болох вэ?
Ключ Тулхуур
Ко мне должны прийти Над дээр хун ирэх ёстой
Когда отходит автобус до железнодорожного вокзала Тøмøр замын буудал хурэх автобус хэдид явлаг вэ?
К какому окну мне подойти? Би ямар цонх руу очих вэ?
Какой курс обмена рублей? Рубль солиход ямар ханштай вэ?
Конская колбаса (колбаса) Адууны махан хиам (хиам)
Курица Тахиа
Капуста Байцаа
Кефир Тараг
Картофель (жареный, отварной) Тøмс (шарсан, чанасан)
Кислый Эсгэлэн
Как быстрее пройти к ... ... яаж хуртхан очих вэ?
К (послеслог) Руу
Какая следующая остановка? Дараагийнх ямар буудал явах вэ?
Квитанцию дайте, пожалуйста Надад тасалбар øгнø уу
Куры Тахиатай
Карта Монголии Газрын зураг Монголын
Кожаный Арьсан
Конфеты шоколадные Шоколадан чихэр
Кондитерские изделия Чихэр боовны зуйл
Когда это будет готово? Хэзээ бэлэн болох вэ?
Кожа Арьс
Куртка Хурэм
Календарь Хуанлий
Комедия Шог жужиг, хошин жужиг
Какой спектакль сегодня вечером? Одоо орой ямар жужигтэй вэ?
Клоун Алиалагч
Киноактер, киноактриса, детектив Кино жужигчин, кино жужигчин эмэгтэй, адал явдал
Кинозвезда Киноны од
Киносеанс Кино гаралт
Музей открыт каждый день? Музей øдøр бур нээлтэй байдаг уу?
Кому принадлежит идея? Санааг нь хэн хэдсэн юм?
Каникулы Амралт
Какие русские народные песни вы знаете? Та орос ардын дуу мэдэх вэ?
Как пройти (проехать) к озеру (реке)? Нуур (гол) руу яаж (явж) очих вэ?
Каток Мøсøн гулгуур
Как позвонить (проехать, пройти) в аптеку? Эмийн сан руу яаж утастах (явж очих) вэ?
Когда мне снова прийти к вам? Хэзээ дахиж ирэх вэ?
Какое лекарство вы мне рекомендуете? Та ямар эм уухыг зøвлøхсøн бол ?
Как долго я пробуду в больнице? Би эмнэлэгт удаан байх бол?
Как принимать это лекарство? Энэ эмийг яаж уух вэ?
(Кровяное) давление нормальное Хэвийн (цусны) даралт
Кишечник Гэдэс
Кожа Арьс
Кость Яс
Кровь Цус
Какой автобус идет до аэропорта? Онгоцны буудал хуртэл ямар автобус явдаг вэ?
Ручная кладь Гар тээш
Какая скорость самолета? Онгоц ямар хурдтай нисэж байна вэ?
Когда мы должны приземлиться? Бид хэдийд хазардах ёстой вэ?
Когда поезд прибывает в Наушки Галт тэрэг Наушкинд хэдэн цагт очих вэ?
Какая следующая станция? Дараагийнх ямар øртøø вэ?
Куда ведет эта дорога? Энэ хаашаа явдаг зам бэ?
Камера Хаймар
Капот Бутээлэг
Карбюратор Карбюратор
Ключ зажигания Асаах тулхуур
Коленвал Тахир гол
Колесо Дугуй
Коробка передач Хурдын хайрцаг
Комната Тасалга, øрøø
Контроль Шаргалт
Мы хотим встретиться с советским консулом Бид зøвлøлтийн консултай уулзмаар байна
Кинокамера Кино камер
Командировка Томилолт
Консульство Консулын газар
Который час? 8 часов Хэдэн цаг болж байна? Найман цаг
Пять минут девятого Найман цаг таван минут
Четверть девятого Найман цаг арван таван минут
Полдевятого Найман цаг гучин минут
Без пяти девять Есøн цагт таван таван минут дутуу байна
Без четверти девять Есøн цагт арван таван минут дутуу байна
Ровно девять Яг есøн цаг
Около 12 часов ночи (дня) Øдрийн (шøнийн) арван хоёр орчим цаг
Неужели так поздно? Ийм орой болчихсон гэж уу?
Минутку! Жаахан хулээнэ уу!
Какой месяц у вас самый теплый (холодный) ? Танайд хамгийн дулаан (хуйтэн) сар хэддугэр сар байдаг вэ?
В монголии самый теплый месяц – июль Монголд хамгийн дулаан сар долдугаар сар
Кубический метр Шоо дøрвøлжин метр
Курить воспрещается Тамхи татаж болохгуй
Квартира Байр
Кухня Гал тогоо, гал тогооны газар
Карта Хøзøр, газрын зураг
Кредит Зээл
Кладбище Оршуулгын газар
Конец Тøгсгøл, эцэс, суул, болоо
Ключ Тулхуур, булаг
Качество Чанар
Крышка
Таглаа
Кабан
ГАХАЙ


Ладно За яах вэ
Лампочка Чийдэнгийн шил
Лук репчатый Бооронхий/ сонгино
Лимон Нимбэг
Ложка Халбага
Лыжи Цана
Лодка Завь
Сейчас мне лучше Одоо миний бие гайгуй дээр байна
Лечить Эмчлэх
Легкие Уушиг
Лишний багаж (лишний вес) Илуу ачаа
Лётчик Нисэгч
Лифт Цахилгаан шат
Личный Амины, хувийн
Лампочка Дэнлуу, чийдэнгийн шил
Лето, (летний) Зун, (зуны, зун цагийн)
Лицо Нуур, царай, зус
Лучше Сайн, дээр
Луна (месяц) Сар
Любить Дурлах, хайрлах
Люди Хумуус
Лежать, лечь, ложиться Хэвтэх, байх, бухэх, оногдох


Можно мне ... Би ... болох уу?
Могу ли я поговорить с ... Би ... тай ярьж болох уу?
Могу ли я вам помочь? Би танд тусалж болох уу?
Мы из Улан-Удэ Бид Улаан-Удээс ирсэн
Мы впервые (второй раз) в вашей стране Бид анх удаа (хоёрдахь удаагаа) танай оронд ирж байна
Мне ... лет Би ... настай
Место рождения Тøрсøн газар
Мир Энх тайван
Молодежь Залуучууд
Моя фамилия ... Миний алдарыг ... гэдэг
Могу ли я посмотеть номер? Би øрøøгøø узэж болох уу?
Мои вещи Миний юмыг
Меню Хоолны цэс
Медицинская помощь Эмнэлэгийн тусламж
Можно вас попросить? Танас гуйх болох уу?
Можно у вас попросить... Танас ... ассуж болох уу?
Можете ли вы мне показать...? ... та надад узуулж болох уу?
Мне не звонили? Над руу хун утастаагуй юу?
Меня не спрашивали? Намайг хун сураглаагуй юу?
Мелочь Бутархай мøнгø
Масло сливочное (растительное) Цøцгий/ (ургамлын) тос
Молоко (мясо) /кусок хлеба, кусок мяса/
Суу (мах) /аяга хоол, унт мах/
Морковь Лууван
Малина Бооролэгонø
Милиционер Сэргийлэгч
Маршрут Чиглэл, зам
Могу я получить каталог? Би барааны жагсаалт авч болох уу?
Покажите (дайте) мне... Надад ...узуулээч (øгøøч)
Меховой Нэхий
Минеральная вода Рашаан
Мне это нравится (не нравится) Энэ миний санаанг таарч байна
Мыло Саван
Мне надо подстичься Би усээ засуулах хэрэгтэй
Сделайте мне массаж лица (шеи, головы) Миний нуурэнд (хузуунд, толгойд) иллэг хийж огнø уу
Мешает гвоздь Хадаас хатгаад байна
Место Суудал
Музыка ( народная, классическая, джазовая) Хøгжим (ардын, сонгодог, улээвэр)
Коллекция монет Зоосны цуглуулга
Монастырь (храм) Сум, хийд (сум, дацан)
Мастерство Уран чадвар
Медицинский институт Анагаах ухааны дээд сургууль
Метод Арга
Мяч Бøмбøг
Мне нездоровится Миний бие муу байна
Мне очень плохо Миниий бие их муу байна
Медсестра Сувилагч
Международные водительские права Олон улсын машин жолоодох эрх
Масло Тос
Международное страховое свидетельство Олон улсын даатгалын гэрчилгээ
Можно ехать? Явж болох уу?
Международное свидетельство о вакцинации Олон улсын øвчний халдвараас сэргийлэх тарилгын гэрчилгээ
Мороженое Мøхøøлдøс
Междугородный телефон Хот хоорондын утас
Мелодия Ая
Маленький Бага, жаахан, бяцхан
Можно Болох, болно
Могила Булш
Мост Гуур
Модный Дэгжин, ганган, хээнцэр, маягийн
Молодой Залуу
Монета Зоос, мøнгø
Медь Зэс
Мягкий Зøøвлøн, уян, зøøвлхøн
Максимальный Туйлын их, нэн их
Медленный Удаан, алгуур, аажим
Минимальный Хамгийн бага, хамгийн богино хугацаа
Мечта Хусэл, хуслэн, мøрøøдøл
Митинг Цуглаан
Мочь Чадал, тэнхээ, тэнхэл
Мужчина Эр хун, эрэгтэй хун
Мать Эх, ээж
Молток
Алах
Не стоит благодарности Талархах юм байхгуй
Не могли бы вы мне помочь? Та надад тусалж болохсон бол уу?
Я не согласен Би зøвшøøрøøхгуй
Не возражаю Би татгалзахгуй
Наоборот Шал ондоо!
Я отказываюсь Би татгалзаж байна
Ничего подобного Огт тийм биш
Не обижайтесь Битгий гомдоорой
Не сердитесь Битгий уурларай
Не могли бы вы ...? Та ... чадахгуй юу?
Не хотели бы вы ...? Та ... хусэхгуйсэн бол уу?
Нас три человека Бид гурван хун
Напишите, пожалуйста Бичиж øгнøø уу
Национальность Ундэстэн
Нам нужна гостиница недалеко от ... Бидэнд ... холгуй зочид буудал хэрэгтэй
Центра города Хотын тøвøøс
....на три дня... ...гурав хоног...
На неделю (на месяц) Долоо хондог (сар)
У меня в номере нет света Миний øрøøнд гэрэл бахгуй байна
... не работает телевизор ... зурагт ажиллахгуй байна
... жарко Миний øрøø халуун байна
Нет ли для меня письма? Надад захиа байна уу?
Неисправность Эвдэрхий
Носильщик Ачаа зøøгч
Национальное блюдо Ундэсний хоол
Нож Хутга (хотог)
Явах замыг нь надад зураад огооч/ Нарисуйте мне, пожалуйста, маршрут
Напишите мне, поэалуйста, адрес Хаягийг нь бичээд øгøøч
На следующей выходите? Дараагин буудал дээр буух уу?
Направо (налево) Баруун тийш (зуун тийш)
Наушники где можно получить? Чихэвч ханаа авах вэ?
У меня нет вопросов (дополнений) Надад асуух зуйл (нэмэх зуйл) амга
Мой номер телефона... Миний утасны дугаар...9149189353
Это ваш (его, её) домашний (служ) тел? Энэ (тууний) герийн (албаны) утас уу?
Нарядный Гоё
Нельзи ли это сделать побыстрее, при мне, к 10 числу Уунийг хурдхан, одоо, аравны øдøр гэхэд
... к вечеру ...оройдо
Мне нужен ... Надад ...хэрэгтэй
Шерстяные носки Ноосон оймс
Носки, (чулки) Богино оймс, (урт оймс)
Немного Битгий их
Не включается вспышка фотоаппарата Гэрэл хаягч нь асахгуй байна
Неправильно Буруу
Когда начало (конец) концерта (спектакля) Хэдийд концерт (жужиг) эхлэдэг (дуусдаг) вэ?
Наблюдать Ажиглах
У меня насморк Би ханнадтай байна
Нормальный пульс Эруул судас
Нерв Мэдрэл
Нога Хøл
Рука Гар
Нелетная погода Агаар муу, нисч болохгуй
Наполните, пожалуйста, бак Бензийн сав дуургэж øгнøø уу
Пожалуйста, накачайте шины Та дугуй хилж øгøøч
Нарушение правил движения Хøдøлгøøний дурам зøрчих
Насос Шахуурга
Неисправность Эвдэрхий
Несчастный случай Золгуй тохиолгол
Нельзя Ул болно, болохгуй
Номер паспорта Паспортын дугаар
Не опаздывайте! Битгий хожимдоорой
Недавно Сая, саяхан
Два года назад Хоёр жилийн øмнø
Ну и погода! Энэ тэнгэрийг яанаа!
Не трогать! Буу хур!
Не рабочий день Ажлын бус øдøр
Народ, народный Ард, ардын
Нет Бахгуй, угуй, алга, биш
Неправильный Буруу, ташаа, алдаатай
Назад Гэдрэг, хойш, буцааж, урьд, øмнø
Нажать Дарах, тулхэх, хавчих, шахах
Нижний Доод, адааг, дотуур
Наверху Дээр
Настоящий Жинхэнэ, ёстой, одоо, эдуугээ
Например Жишээлбэл, улгэрлэвэл
Нарушать Зøрчих, гажуудуулах
Ничего Зугээр, гайгуй, гэмгуй. Овоо
Найти Олох
Находиться (пребывать) Орших, байх
Надеть Øмсуулэх, øмсгøх, зуух
Напоминать Сануулах, дурдах, санагдуулах
Несколько Хэд, хэд хэдэн, хэдхэн
Никогда Хэзээ ч, хэдийд ч, øгт
Надо Хэрэгтэй, ёстой
Нужно Хэрэгтэй, зохино
Направление Чиглэл, зам, зуг, чиг
Награда, премия Шагнал, шан
Начало Эх, эхлэлт, турууч, анх
Национальность Ястан, угсаатан, ундэстэн, яс ундэс


Обмен валюты, деньги Валют солих, менге
Отдых Амралт
Откуда вы приехали? Та хаанаас ирсэн вэ?
Откуда? Хаанаас?
Общение Харилцах
Он (она) пенсионер Эцэг (Эх) тэдгэвэрт байдаг
Одноместный Нэг хуний
Обменный пункт Монгø солих газар
Окунь Алгана
Отварная щука (жареная, тушеная) Чанасан цурхай (шарсан, жигнэсэн)
Огурцы Øргøст хэмх
Чеснок Сармис
Образец Улгэр жишээ
Орошение Усжуулалт
От вас Танайхаас
Обувь, одежда, очки Гутал, хувцас, нудний шил
Опера Дуурь
Коллекция оружия Зэвсгийн цуглуулга
Копия (оригинал) Хуулбар (эх зураг)
Крепость Цайз
Образование Боловсрол
Отдых (отпуск) Амралт (амардаг)
Мне (нам) хотелось бы приобрести тур на охоту Бид (нам) ангийн зøвшøøрøл авмаар байна
Кто меня (нас) будет сопровождать на охоте? Намайг (биднийг) хэн анд дагалдаж явах вэ?
Сейчас разрешена охота на волков? Чоно алахыг одоо зøвшøøрøх уу?
Охота Ан агнуур
Отвезите меня в больницу Намайг эмнэлег хургэж øгøøч
Ожог Тулэнхий, тулэгдэх
Опреация Мас засал
Отравление Хортлого
Обратный (обратно) Буцах (буцад)
От города (аэропорт далеко от города?) Хотоос (Онгоцны буудал хотоос хол уу?)
Самолет опаздывает? Онгоц хоцорч яваа юу?
Опаздывать на поезд Галт тэргнээс хожидох
Отварной Чанасан цурхай (шарсан, жигнэсэн)
Обгон Гуйцэж турулэх
Объезд Тойруу зам
Ограничение скорости Хурдын хязгаар
Отвертка Эрэг суллагч
Очень скользко, будьте осторожны Их халтиргаатай байна, болгоомжтой яваарай
Остановка автобусов Аатобусны буудал
Осторожно, окрашено! Анхаар, будаггай!
Овощи, фрукты Ногоо, жимс
Официальный Албаны, албан ёсны
Ошибка Алдаа, эндуурэл, ташаарал
Обещать Амлах, ам øгøх, ам алдах
Отдых Амралт, амрах
Отдыхать Амрах
Остров Арал
Октябрь Аравдугаар сар
Опасность Аюул, осол
Опасный Аюултай, осолтой
Обстановка Байдал
Обычай Заншил, ёс горим
Обсуждение Зøвлøн хэлэлцэх, шуумжлэн хэл эдцэх
Осень Намар
Обмен Солих, солио , солилцох, солилцоо
Опыт Туршлага
Обязательный Уурэгт, албан журмын
Ответ Хариу, хариулт
Обратный (обратно) Буцах (буцад)
От города (аэропорт далеко от города?) Хотоос (Онгоцны буудал хотоос хол уу?)
Опаздать Оройтох, хожидох, хожимдох
Обед Хоол, удийн хоол, зоог
Отец Аав, эцэг


Пожалуйста! Зугээр!
Разрешите посмотреть? Зøвшøøрнø узэхийг?
Проводите меня, пожалуйста Намайг удэж øгøøч
Я хотел бы пригласить вас в театр Би таныг театрт урих гэсэн юм
Подождите меня, пожалуйста Та намайг хулээж байгаарай
Поздравлю вас с праздником! Танд баярын мэнд хургэе!
...с юбилеем! Танд ойн баярын мэнд хургэе!
... с днем рождения! Таны торсон/ одрийн/ ойд баярын мэнд хургэе!
С Новым Годом! Танд шинэ жилийн мэнд дэвшуулэу!
Пусть сбудутся все ваши мечты! Таны бодсон сансан чинь бутэх болтугай!
Праздник Баярыг
Пожеланя Хусэх
Поздравления, поздравлять Баяр хургэх
Печень, почки Элэг, бøøр
Простокваша Хоормог
Приветствие, прощание Мэндлэх, Салах
Просьба Гуйх
Почта (связь) Шуудан (Холбоо)
Парикмахерская Усчин
Посмотрите, пожалуйста, мои зубы Миний шудийг узэж эгээч
Путешествие Аялал
Погода Цаг уур
Передайте привет...! нашим друзьям Манай найзуудад...мэнд хургэрэй!
Это правда? Энэ нээрээ юу?
Это действительно так? Энэ унэхээр тийм уу?
Я правильно вас понял? Би таны санаг зøв ойлгож уу?
Повседневные слова и выражения øдор тутам тохиолдог уг, хэллэг
Почему? Яагаад? Юунд?
Повторите, пожалуйста Дахиад хэлж øгøøч
Приглашение Урилга
Профессия Мэргэжил
Передавать привет Мэнд хургэх
Писать Бичих
Повторять Давтах, дахих
Принесите, пожалуйста, полотенце Алчуур авчирж øгøøч
... одеяло, бутылку минеральной воды Хøнжил, лонх рашаан
Подпись Гарын усэг
Пирожное Нарийн боов
Перец Чинжуу
Помидоры Улаан лооль
Принесите, пожалуйста еще один стул Дахиад нэг сандал авчирж огооч/
Пепельница Тамхиний унсний сав
Поесть Идэх
Приторный Нялуун
Это далеко пешком? Явган явбал хол уу?
Я потерял билет Би билетээ хаячихжээ
Площадь Талбай
Прямо Чигээрээ
Позже Суулд
Вас плохо слышно! Таны яриа муу дуулдаж байна!
Покупка Юм худалдаж авах
Продавец Худалдагч
Пачка кофе Боодол кофе
Платить Тøлøх
Примерять Øмсøж узэх
Поменять Сольж
Плащ Цун
Поблизозти есть парикмахерская? Энд ойрхон усчин байна уу?
Кто последний Суулчийн хун хэн бэ?
Постригите меня покороче Миний усийг бохиноон засаж огооч/
...не (очень) коротко (хэт) богино биш
Постригите спереди, сзади, с боков Урдаас нь, араас нь, хажуу талаас нь тайрч огооч/
...бороду, усы ...эрууний, эруулын
Я хочу покрасить... Би ... будуулах гэсэн юм
...брови, ресницы ...хøмсøгøø, сормуусаа
Борода, брови, волосы, ногти Эрууний сахал, хøмсøг, ус, хумс
Лицо Нуур,
Прибейте, пожалуйста, каблук Øсгий хадаж øгøøч
Покажите, пожалуйста, наши места Бидний суудлыг зааж огнø уу
Получать большое удовольствие Их баяр хøøртэй болох
Я хотел бы послушать ... Би ...сонсох гэсэн юм
Вам понравился этот фильм? Энэ кино таны санаад таарав уу?
Пойдемте сегодня в сауну Øнøøдøр уурын халуунусанд явцгаая
Побеждать (проигрывать) Ялах (хожигдох)
Путешествовать Яалах
Я простудился Би салхинд цохнулчихжээ
Я порезал палец Би хуруугаа огтолчихлоо
Пластырь Гоюу
Понос Гуйлгэх
Пища Хоол, хунс
Перелом Хугарах, хугарал
Простуда Салхи авах
Пульс Судас
Перевязывать Бох
Промыть желудок Ходоод угаах
Педиатр Хуухдийн эмч
Палец на ноге (на руке) Хуруу хøлийн (гарын)
Печень Элэг
Почки Бøøр
Поясница Бусэлхий
Покажите, пожалуйста, мое место Миний суудлыг зааж øгнøø уу
Простите, это мое место Уучралай, энэ миний ссудал
Помогите мне, пожалуйста, пристегнуть ремни Даруулга бус буслэхэд надад туслаад øгøøч
Мне плохо Миний бие эвгуй байна
Полет беспосадочный Буулгуй нисэх (нислэг)
Посадка (вынужденная) (Аргагуй) буух
Принесите, пожалуйста, чашку чая (стакан воды) Аяга цай (аяга ус) авчирж øгøøч
...ещё подушку (одеяло) ... бас нэг дэр (хэнжил)
Пассажир Зорчигч
Поезд Галт тэрэг
Проводник Уйлчлэгч
Прибывать Ирэх
Постельные принадлежности Ор дэрний хэрэглэл
Полка Тавнур
Покажите, пожалуйста, на карте дорогу на ... ... руу явах замыг газрын зураг дээр зааж øгøøч
Правильно ли я еду в ... Би ... руу зøв явж байна уу?
Пешеход Явган хун
Поломка Гэмтэл, эвдэрхий газар
Правила дорожного движения Замын хøдøлгøøний дурэм
Превышение скорости Хурд хэтруулэх
Прицеп Чиргуул
Поездка деловая, личная, туристическая Албан ажлаар, хуний ажлаар, жуулчлалаар явж
Помогите мне заполнить этот бланк Энэ хуудсыг бøглøхøд надад тусалж øгøøч
Пяограничная станци Хилийн øртøø
Подданство Харъяат, албат
Пошлина таможенная Гаалийн татвар
Продление визы Виз сунгах
Профессия Мэргэжил
Платить пошлину Гаалийн татвар тøлøх
Поторопитесь! Тургэлээрэй!
Поздно Орой, оройтох
понедельник Даваа
вторник Мягмар
среда Лхагва
четверг Пурэв
пятница Баасан
суббота Бямба
воскресенье Ням
Погода Цаг уур
...прекрасная Тøнгøр их сайхан
...хорошая Тøнгøр сайхан
...плохая Тøнгøр муухай
...неустойчивая Тøнгøр тогворгуй
Я насквозь промок Би нэвт торчихлоо
Какой прогноз погоды на завтра? Маргааш цаг агаар ямар байна гэсэн бэ?
Какая погода будет завтра? Маргааш цаг агаар ямар байх вэ?
Поликлиника Нэгдсэн эмнэлэг
Похожий Адил, адилхан, тøстэй
пятница Баасан гариг
Природа Байгаль
Принадлежать Байх, мэдэлд байх
Почти Бараг, шахуу, шахах,
Правый Баруун, барууны, зøв, зуйтэй
Справа Баруунаас, баруун талаас
Праздник Баяр, баяр ёслол
Пакет Боодол, уут, хуудий
Пасмурный Бурхэг
Подарок Бэлгэ
Преимущество Давуу, илуу, давуу чанар
Повторить Давтах, дахих
Практика Дадлага, туршлага
Председатель Дарга
Правило Дурэм, журам, зарчим
Постель Дэвсгэр, ор дэр
Память Ой, ойтон, дурсгал
Понимать Ойлгох, мэдэх, ойлгож байх
Прошлый Øнгøрсøн, урьдын, ноднин
Поднимать Øргøх, øргøж, гаргах, авах, босгох
Прощальный Салах ёсны, удэлтийн
Предлагать Шуулэх
Помнить Санах, санаж явах, мартахгуй байх
Последний Суулийн, эцсийн
Помощь Тусламж, туслалцаа
Пенсия, (пенсионер) Тэтгэвэр, (тэтгэвэр авгч, тэтгэвэртэн)
Пасха Улаан øндøгний баяр
Позавчера Уржигдар
Приглашать Урих, залах
Половина Хагас, дундуур, тал, øрøøл
Пограничник Хилчин
Просьба Гуйх, гуйлт, хусэлт
Прямо , прямой Шулуун, шууд, цэх
Поворот Эргэх, тойрох, муруйх, эргэлт
Победа Ялалт, ялах
Øдøр тутам тохнолдог уг, хэллэг Повседеневные слова и выражения
 Я пошел.  Я пришел Би явлаа. Би ирлээ.
Подкова
Тах
(идет, пойдет)(Би явлаа. ) явна (Я пошел.)
Ремонт Засвар
Ремонт фотоаппаратов Гэрэл зургийн аппаратын засвар
Разрешите войти? Орж болох уу?
Разрешите мне сесть? Энэ суухыг зøвшøøрнø уу?
Рад с вами познакомиться Тантай танилцсандаа баяртай байна
Разрешите представить (мою подругу) Тантай (найз эмэгтэйгээ) танилцуулахыг зøвшøøрнø уу
(моего друга) (найзаа)
(мою жену) (эхнэрээ)
Разбудите меня, пожалуйста, в пять часов Намайг таван цагт сэрээгээрэй
Разрешение Зøвшøøрøл
Разменивать денги Монгø задлах
Рюмка Хундага
Регистрация Бурдгэх
Размер Хэмжээ
Растворимый Уусдаг
Ресницы Сормуус
Ремонт обуви Гутал засвар
Ряд Эгнээ
Рисунок Зураг
Развлечения Зугаалга
Рыбная ловля Загас барих
Рана Шарх
Рвота Бøøлжис, бøøлжих
Рецепт Жор
Ребро Хавирга
Рейс (номер рейса)ы Аялалын (дугаар аялалын)
Ремень безопасности Аюлгуйн бус
Разбудите меня, пожалуйста, за час до прибытия в... ...хурэхээс цагийн øмнø намайг сэрээгээрэй
Расписание Цагийн хуваарь
Радиатор Радиатор
Руль Залуур
Рычаг переключения передач Араа залгах бариул
Регулировать Тохируулах
Ремонтировать Засах
Разрешение таможни Гаалийн зøøвшøøрøлийн тасалбар
Рано Эрт
Работа Ажил, ажиллагаа
Работать Ажиллах, хøдøлмøрлøх
Рабочий Ажилчин
Река Гол
Расстояние Зай, газар, хоорондын зай
Реклама Зарлал, зар
Рост Чац, ургах, øсøх, øсøлт
Родители Эх эцэг
Разный Янз бурийн, øøр øøр, янз янзын
Разговор, беседа Яриа, хøøрøø
Рысь
Шулюс
Ругаться (ругань) /ругательные слова/
Хараах, хэруул хийх (хараал) /хараалын уг/
Ружье
Боо
Спасибо за помощь Баярлалаа тусалсанд
Спасибо за поздравления Баярлалаа баяр хургэсэнд
Совершенно верно Тун зøв
С удовольствием Дуртай зøвшøøрнø
Салат мясной, овощной Хэнтэй?
Скажите, пожалуйста, ... ... та хэлж øгнø ee?
Сколько вам лет Та хэдэн настай вэ?
Сколько лет вашему сыну Танай хуу хэдэн настай вэ?
Сыну семь лет Хуу долоон настай
Страна Орон
Скажите, пожалуйста, как позвонить в Москву? Москва руу яаж утастах вэ, хэлж øгøøч
Скажите, что я скоро вернусь Намайг удахгуй ирнэ гэж хэлээрэй
Сауна Уурын халуун ус
Салат мясной, овощной Махан, ногоон шанцай
Сыр Бяслаг
Суп-лапша Гурилтай шøл
Суп Шøл
Сливки Цøцгий
Сметана Зоохий
Сушеный творог Ааруул
Свекла Улаан манжин
Смородина черная, красная Улаалэгана, ухэр нуд
Стакан сока Аяга шуус
Столик Жижиг ширээ
Сырой Туухий
Соленый Давстай
Сладкий Чихэрлэг
Вы сейчас выходите? Та одоо буух уу?
Сумка Цунхээ
Я очень спешу! Би их яарч явна!
Сколько с меня? Би хэдийх тøлøх вэ?
Где когда состоится подписание контакта? Гэрээнд ханаа хэзээ гарын усэг зурах вэ?
Сколько стоит входной билет? Орох билет ямар унэтэй вэ?
...с директором... ..захиралтай.. (окончание)
Сколько в месяц (в год) зарабатывает инженер? Инженер сард (жилд) ямар цалин авдаг вэ?
Согласие, отказ Зøвшøøрøх, Татгалзах
Сожаление Харамсах
Содержание Агуулга
Самолет Онгоц
Счастливого пути! Сайн яваарай!
Большое спасибо! Танд маш их баярлалаа!
Секрет фирмы Пуусийн нууц
Сколько стоит одна минута Нэг минут ямар унэтэй вэ?
Срок годности (хранения) Хэрэглэх (хатгалах) хугацаа
С вами говорит... Тантай ... ярьж байна
Стоить Унэтэй байх
Это слишком длинно (коротко), велико (мало) Энэ хэтэрхий урт (богино), том (бага),
...широко (узко) ...øргøн (нариихан)
Сапоги Турийтэй, гутал
Стекло Шил
Сигареты (блок, пачка) Янжуур (боодол, хайрцаг)
Коробок спичек Хайрцаг шудэнс
Сделайте модную стрижку Дэгжин маягаар засаарай
У меня сломался зонт Миний шухэр эвдэрчихлээ
Сломалась, оторвалась, погнулась спица Хэгээс нь хугарчихлаа, тасарчихлаа, махийчихлаа
Это очень хороший, интересный, веселый спектакль Энэ их сайхан, сонирхолтой, хøгжилтэй жужиг байна
Сколько продлится антракт? Завсарлага хэдий хэр урлэгжлэх вэ?
Спектакль вам понравился? Танд жужиг таалагдав уу?
Слушать оперу, смотреть спектакль Дуурь сонсох, жужиг узэх
Сколько лет требуется для получения высшего (среднего) образования Хэдэн жил суралцаж дээд (дунд) боловсройтой болдог вэ?
С какого возраста детей принимают в школу? Хуухэд хэдэн настайгаасаа сургульд суралцаж эхлэдэг вэ?
Получают ли студенты стипендию? (стипендия) Оюутнууд цалин авдаг уу? (цалин)
Санки Чарга
Соревнование Уралдаан, тэмцээн
Скачки Морьны уралдаан
Спортивный зал Спорттын танхим
У меня сердечный приступ Миний зурхийн øвчин хундрээд байна
У меня болит сердце Миний зурх øвдøøд байна
Сколько раз в день принимать это лекарство? Энэ эмийг øдøрт хэдэн удаа уух вэ?
Сердце Зурх
Сосуды Судас
Сколько стоит билет до ... ... хуртэл билет ямар унэтэй вэ?
Сколько судок действителен билет Билет хэд хоногийн хучинтэй вэ?
Справочное бюро Лавлах товчоо
Самолет Онгоц
Когда прибывает самолет в Эрдэнэт Эрдэнэт рру хэдэн цаг буух вэ?
Где самолет делает посадку? Огооц хаана буух вэ?
Стюардесса, бортпроводница Огоцны уйлчлэгч эмэгтэй
Снижаться Доошлох
Садиться в самолет Онгоцнд суух
Совершить посадку Буух
Сколько часов поезд идет до Дархана Галт тэрэг Дархан хуртэл хэдэн цаг явах вэ?
Сколько минут стоянка поезда? Галт тэрэг хэдэн минут зогсох вэ?
Станция Øртøø
Садиться в поезд Галт тэрэг суух
Сколько километров до Дархана Дархан хуртэл хэдэн километр вэ?
Сколько часов ехать до ... ...хуртэл хэдэн цаг явах вэ?
Пожалуйста, смените масло Та тос сольж øгøøч
Спустило колесо Дугуйны хий гарчихажээ
С этой неисправностью можно ехать дальше? Энэ эвдэрхий чигээрээ цааш явж болох уу?
Сколько продлится ремонт? Зазсвар хийхэд хэр удах бол?
Светофор Гэрлэн дохио
Слишком Хэтэрхий
Свеча Очлуур
Сигнал Дохио
Скат Дугуй, тэнхлэгтэй дугуй
Скорость Хурд
Спидометр Хурдын хэмжуур
Станция техобслуживания Техникийн уйчлээгиний газар
Стартер Хøдøлгøгч дохиологч
Стоп-сигнал Зогс-дохио
Сцепление Холболт
Серебро Мøнгøø
Сигареты Янжуур
Сегодня воскресенье Øнøøдøр ням гариг
Какаое сегодня число? Øнøøдøр хэдэн бэ?
Сегодня 18 августа Øнøøдøр наймдугаар сарын арван найман
Мои часы отстают, спешат, ходят хорошо Миний цаг хоцорч яваа, туруулж яваа, таарч яваа
Сегодня... Øнøøдøр...
...жарко Øнøøдøр халуун байна
...тепло Øнøøдøр дулаан байна
...прохладно Øнøøдøр сэруун байна
...холодно Øнøøдøр хуйтэн байна
...ветрено Øнøøдøр сахилтай байна
...сыро Øнøøдøр чийгтэй байна
...идет дождь Øнøøдøр бороо орж байна
...идет мелкий дождь Øнøøдøр шиврээ бороо орж байна
...идет проливной дождь Øнøøдøр усархаг бороо орж байна
...идет снег Øнøøдøр цас орж байна
...гололед Øнøøдøр халтиргаатай байна
Сннегопад Цас орох
Солнечный Нартай, нарлаг
Столовая Гуанз
Стоянка такси Таксийн зогсоол
Служба Алба, албан ажил, алба хаах, уйчлэх
Слава Алдар, нэр алдар
Словарь монголо-русский Монгол-орос толь
Сзади Араас, хойноос, ард, хойно
Строительство Байгуулалт, барилга байгуулалт
Северо-запад, (юго-запад) Баруун хойт зуг, (баруун урагшаа, баруун урд, баруун øмнø)
Сталь Болд, ган
Сувенир Бэлгэ дулсгал
Семья Гэр бул
Свет Гэрэл, гэрээ, дэлхий, ертøнц
Сопровождать Дагалдах, бараа болох, хавсаргах
Следующий Дараагийн, дараахь
Список Жагсаалт, цэс, буртгэл
Счастливый Жаргалтай, хувьтай, азай
Счастье Жаргал, аз жаргал
Стоять Зогсох, байх
Советовать Зøвлøх, зøвлøлгøø øгøх
Советский Зøвлøлт, зøвлøлтийн
Северо-восток (юго-восток) Зуун хойт зуг (зуун øмнø, зуун урд, зуун урагшаа)
Слева Зуунээс, зуун талаас
Страна Улс, орон
Студент (студенческий) Оюутан (оюутны)
Слышать Сонсох, сураг дуулах
Слабый Сул, зøøлøн, ядруу
Стирать (мыть) Угаах
Слово Уг, уг хэл
Смотреть Харах, узэх
Сдача (деньги) Хариулт (мøнгøний)
Север Хойт зуг, умар, хойно
Северный Хойт зугийн, умард, умардын
Сутки Хоног
Старый Хуучин, эртний, хøгшин
Сумка Цунх
Спички Чудэнз
Суд Шуух
Сестра Эгч, охин дуу
Срочно Яаралтай, нэн даруй
Седло
ЭМЭЭЛ
Бат делает стол Бат ширээ хийнэ


Телефон Утас
Товарищ Нøхøр
Туалет Бие засах газар
Творог Аарц
Терять Гээх
Трусы Богино øмд
Трудно достать билеты на этот спектакль? Энэ жужгийн билетийг олоход хэцуу юу?
Танец, танцовщик, танцовщица Бужиг, бужигчин, эмэгтэй бужигчин
У меня температура Би халуунтай байна
Тошнота Бøøлжис хурэх
Травма Гэмтэл
Тонкие кишки Нарийн гэдэс
Где туалет? Бие засах газар хаана байна вэ?
Технический паспорт Техникийн паспорт
Тормоз Тооромсог
Тормозная жидкость Тооромсогны шингэн
Таможенный контроль Гаалийн шалгалт
Таможня Гааль
Мне нужен бланк таможенной декларации Гаалийн мэдээлэх бичгийн хуудас надад хэрэгтэй
Мне нечего заявлять в таможенной декларации Гаалийн мэдээлэх бичигт мэдуулэх юм надад бахгуй
У меня только вещи личного пользования Надад зøвхøн миний хувийн л юм байгаа.
Таможенная декларация Гаалийн мэдээлэх бичиг
Табак Тамхи
Таможенные правила Гаалийн дурэм
Таможенный досмотр Гаалийн узлэг
Таможенный инспектор Гаалийн байцаагч
Теперь Одоо
Тогда Тэгэхэд, тэр уед
Температура Халуун хуйтэн
Таять Хайлах
Туман Манан
Травматологический пункт Гэмтлийн цэг
Телеграф Цахилгаан мэдээний газар
Товар Бараа, таваар
Танцевать Бужиглэх
Только Гагцхуу, зøвхøн, дøнгøж
Таблетка Дугараг эм
Тост Дугараа барих øрøøл, хундага øргøх øрøøл
Турист Жуулчин
Туристический Жуулчны
Телевизор Зурагт радио
Трубопровод Хоолой, шингэн юм, хий дамжуулах
Торговля Худалдаа
Тяжелый Хунд, хэцуу


Уучлах Извинение
Удалите этот зуб Энэ шудиг аваад
C удовольствием Дуртай зøвшøøрнø (дуртай зøвшøøрч байна)
Уже? Аль туруун уу?
У вас есть ... Танд ... байна уу?
У вас есть дети? Танд хухэдтей юу?
У меня не детей (братьев, сестер) Би хухэдгуй (ахгуй, эгчгуй)
У меня один ребенок Би нэг хухэдтэй
Уха Загасны шøл
Утка Нугас
Улица Гудамжыг
Устно (письменно) Амаар (бичгээр)
Устав Дурэмтэй
Урожай Ургац
У вас есть ... Танайд ... байна уу?
Упаковывать Боох, баглаах
У вас есть русскоговорящие продавцы Танайд оросоор ярьдаг худалдагч бий юу?
Удлинить (укоротиь) Уртасгаж (богиносгож)
Уши закрыты (открыты) Чих далд (ил)
Университет (школа) Их сургууль (сургууль)
Учатся ли у вас студенты из других стран? Танайд бусад орноос оютнууд сурдаг уу?
Где вы учитесь? Та хаана суралцдаг вэ?
Учебник (ученик) Сурах бичиг (сурагч)
Учить (учиться) Сурах (сурах, суралцах)
У моря Далайн захад
Удалите этот зуб Энэ шудийг аваад øгøøч
У вас есть это лекарство в таблетках (ампулах) Танайд энэ эм дугаргийнгаар (туншилтай) байна уу?
Укол Тариа
Ушиб Гэмтэх, няцрах
Удалять зуб Шуд авах
Успокоить боль øвчин намдаах
Ухо Чих
У меня болят уши Миний чих øвдøøд байна
У вас есть моторное масло, тормозная жидкость, дистиллированая вода, антифриз? Танайд моторын тос, тооромсогны шингэн, нэрсэн ус, хøлдøггуй шингэн
У меня была авария в пути Би замдаа осолд орчихлоо
У нас нет запасных частей Манайд сэлбэг хэрэгсэл бахгуй
Устранять неисправность Эвдэрхийг салгах
У меня нет иностранной валюты Надаад гадаадын валют бахгуй
У меня нет времени Надад зав алга
У меня очень мало времени Би тун бага завтай байна
Универмаг Их дэлгуур
Универсам Хунсний их дэлгуур
Гастроном Хунсний дэлгуур
Юмор Ална уг, хошин уг
Успех, успешный Амжилт, амжилтай, бутэмжтэй
Учитель Багш
Юный Идэр, идэр насны
Юбилей Ой, ойн баяр, туухт ой
Утро Øглø
Юг Øмнø, øмнø зуг, øмнøд
Южный Øмнøд, øмнø зугийн, урд
Украсть (вор)
Хулуух (хулгайч)
Учитель говорит Багш ярина


Фара Машины гэрэл
Фруктовый сок Жимсний шуус
Фотоаппарат Гэрэл зургийн аппарат
Фокус Илбэ
Фильм двухсерийный Хоёр булэг кино (фильм)
Футбол (волейбол) Хøл бøмбøг (гар бøмбøл)
Фамилия Овог нэр
Фотография Гэрэл зураг
Футляр Гэр, дугтуй
Фотовспышка Гэрэл зургийн гэрэл хаягч
Фасад Нурэн тал, øвøр тал
Фирма Пуус
Флаг Туг, далбаа


ХОЗЯЙСТВО Аж ахуй
Сельское хозяйство Хøдøø аж ахуй
Хуртэл ( байшин хуртзл) До (до дома)
Холодильник Хøргуул
Я хотел бы отправить посылку Би илгээмж явуулах гэсэн юм
Мне хотелось бы купить пальто из натуральной кожи Би цэвэр савхин пальто авмаар байна
Я хочу ... (вымыть голову) Би ... гэсэн юм (толгойгоо угаалгах)
Я хочу пойти в кино Би кинонд явмаар байна
Хотелось бы посмотреть мульфильм (кинокомедию) Би зурмал кино (хошин шог кино) узмээр байна
Художественный фильм, черно-белый Уран сайхны кино, хар-цагаан
Мы хотели бы осмотреть музеи города Бид хотын музейг узмээр байна
Я хочу посетить музей БогдоХана, музей истории религии Би Богд хааны музей, Сум-музей узмээр байна
Художник Зураач
Хирург Мэс заслын эмч
Холодно Хуйтэн
Химчистка Хими цэвэрлэгэ
Хорошо Сайн, сайхан
Хвост Суул
Холодильник Хøргуул
Ходить Явах, очих
Хитрая лиса
Зальтай унэг
Цвета Øнгø
Цена Унэ
Этот фильм цветной? Энэ кино øнгøтэй юу?
Цель поездки Явж буй зорилго
Цвета: Øнгø:
Алый Час улаан
Белый Цагаан
БронзовыйХурэн улаанГолубой Цэнхэр
Желтый Шар
Зеленый Ногоон
Золотой Алтан шар
Коричневый Хурэн, бор
Красный Улаан
Лиловый Хøх ягаан
Одноцветный Нэг øнгøтэй, ижил øнгøтэй
Оранжевый Улбар шар
Пестрый Цохоор, эрээн
Розовый Ягаан
Светло-коричневый Цайвар хурэн
Светлый Цайвар
Серебряный Мøргøн
Серый Саарал
Синий Хøх
Тёмно-синий Будэг хøх
Тёмный Хар бараан, бараан
Фиолетовый Ягаан хøх
Чёрный Хар
Цель Зорилого, бай
Центр Тøв, гол
Цветы Цэцэг


Чье это? Энэ хэнийх вэ?
Что вы думаете об этом? Энэ талаар та юу бодож байна вэ?
Что означает это слово? Энэ уг ямар учиртай байна вэ?
Что с вами? Та юу болоо вэ? Та яагаа вэ?
Что вы сказали? Та юу гэж хэлэв ээ?
Что вы делаете? Та яаж байна вэ? Та юу хийж байна вэ?
Что я должен делать? Би яах ёстой вэ? Би юу хийх хэрэгтэй вэ?
Что вы хотите? Та юу хусэж байна вэ?
Что случилось? Юу болоо вэ?
Что это? Энэ юу вэ? (Хэд вэ?)
В чем дело? Юу болоо вэ?
Читать Унших
Чашка кумыса Аяга айраг
... на 5 часов вечера ... оройн 5 цагт
Что передать? Юм гэж хэлэх вэ?
Что-нибудь подешевле мне покажите Ямар нэг хямдхан юм надад узуулээч
Мои часы остановились Миний цаг зøгсчихжээ
Я их ударил (уронил) Би туунийг юманд цохичихлоо (унагачихлаа)
Разбилось стекло Шил нь загарчихажээ
Что-то Нзг юм
Что со мной, доктор? Би яасанбайна, эмч ээ?
Что-нибудь Ямар нэг
Через полчаса Хагас цагийн дараа
Через неделю Долоо хоногийн дараа
Через два дня Хоёр øдрийн дараа
Через месяц Сарын дараа
Через год Жилийн дараа
Через несколко лет Хэдэн жилийн дараа
Чаще Олонтаа, байн байн, уе уе
Человек Хун
Чай Цай
Чистый Цэвэр, хиргуй


Почта Шуудан
Шофер Жолооч
Шашлык Шорлог
Штраф Торгуул
Шерстяной Ноосон
12 штук яиц 12 ширхэг ондог/
Вы играете в шахматы? Та шатар тоглодог уу?
Щека Хацар
Шахматы Шатар
Штамп Тамга
Шашлычная Шорлог
Щупать Барих, барьж узэх, тэмтрэх
Шар Бøьбøрцøг, бøмбøлøг
Шашки Даам
Щётка Сойз
Шум Чимээ, шуугиан


Язык Хэл
Я сожалею Би харамсаж байна
Я очень сжалею об этом Би уунд тун харамсаж байна
Я крайне огорчен Би тун их сэтгэл зовж байна
Я боюсь, что не смогу прийти Би ирж чадахгуй байх гэж айж байна
Я не виноват Миний буруу биш
Это моя вина Энэ миний буруу
Я не хотел вас обидеть Би таныг гомдоох гээгээгуй
Я приехал как турист Би жуулчнаар ирнэ
Я разведен Би салсан
Я женат (замужем) Би эхнэртэй (нøхøртэй)
Я холост (не замужем) Би эхнэргуй (нøхøргуй)
Я понимаю по-монгольски, но не могу говорить Би монголоор ойлгодог, гэхдэ ярьж чаддаггуй
Я немного говорю по английски Би англиар муухан ярьдаг
Я вас понимаю (не понимаю) Би таны хэдснийг ойлгож (ойлгохгуй) байна
Я работаю на фабрике Би фабрикт ажилладаг
Я не работаю Би ажилладаггуй
Я студент Би оюутан
Я учусь в интституте Би дээд сургуульд сурдаг
Я член ... Би ... гишуун
Я беру номер на сутки Би нэг хоног л байр авна
Я забыл ключ в номере Би тулхуурээ øрøøндøø мартчихжээ
Яйцо Øндøг
Язык Хэл
Я один Би ганцаараа
Я люблю бифштекс хорошо прожаренный Би сайн шарсан бифштексэнд дуртай
Я правильно иду к театру? Би театр руу зøв явж байна уу?
Я заблудился Би тøøрчихлøø
Я знаю дорогу (не знаю) Би зам мэднэ (медэхгуй)
Я хочу купить ... Би ... авах гэсэн юм
Я зотел бы покататься на коньках Би тэшуурээр гулгамаар байна
Язва Шарх, шархлаа
Язык Хэл
Я могу взять эту сумку с собой? Энэ цунхийг биедээ авч явж болох уу?
Ягоды Жимсгэнэ
Я еду в МНР Би БНМАУ-д очихоор явж байна
Я везу с собой блок сигарет Би багц янжуур авч яваа
Январь, февраль... Нэгдугээр сар, хоёрдугээр сар...
Ярус (этаж) Давхар, ташинга
Язык Хэл
 Я забыл ручку
Би Yзэг мартжээ


Hosted by uCoz